پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR
پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR

پاور سوئیچ سیسکو مدل C3KX-PWR


منبع تغذیه سوئیچ 350 W و W 715 ، AC دارای واحد هایی هستند که ولتاژ ورودی بین 100 و 240، VAC را پشتیبانی می کنند. ماژول منبع تغذیه W 1100 واحدی است که ولتاژ ورودی بین 115 و 240 ، VAC را پشتیبانی می کند.