سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S


تکنولوژیEnergyWise  سیسکو شرکت ها را قادر می سازد تا مصرف پاور زیرساخت های شبکه و دستگاه های متصل به شبکه را اندازه گیری کنند، مصرف پاور را با سیاست های خاص مدیریت کنند، مصرف انرژی را برای افزایش هزینه صرفه جویی کاهش دهند که به طور بالقوه بر هر دستگاه  پاور تأثیر می گذارد.