ماژول سیسکو فیبر نوری مدل GLC-LH-SM
ماژول سیسکو فیبر نوری مدل GLC-LH-SM
ماژول سیسکو فیبر نوری مدل GLC-LH-SM
ماژول سیسکو فیبر نوری مدل GLC-LH-SM
ماژول سیسکو فیبر نوری مدل GLC-LH-SM
ماژول سیسکو فیبر نوری مدل GLC-LH-SM

ماژول سیسکو فیبر نوری مدل GLC-LH-SM


این ماژول دارای ویژگی 1000Base-LX/LH می‌باشد که این ویژگی برای کار در هر دو حالت های MultiMode و SingleMode مناسب است.1000BASE-LX / LH SFP ، با استاندارد IEEE 802.3z 1000BASE-LX سازگاری دارد .