کارت ویپ سنگوما B600D-FXO
کارت ویپ سنگوما B600D-FXO
کارت ویپ سنگوما B600D-FXO
کارت ویپ سنگوما B600D-FXO

این کارت ایده آل برای PCI برای پیکربندی هایی که نیازی به گسترش آن ندارند ، است و گیره ها و کابل های موجود امکان نصب آسان در رک را فراهم می آورند.